Förskola Skola Via Emilia

Via Emilias webbplats är under utveckling och kommer att ligga på denna adress inom en snar framtid Detta är ett temporärt webbskyltfönster med lite kort information.

FÖRSKOLA SKOLA VIA EMILIA ekonomisk förening

är en helintegrerad verksamhet med barn i åldern 1-10 år.
En enskilt driven förskola med barn i åldersblandad grupp 1-5 år, förskoleklass, skolbarnsomsorg ( fritids) samt fristående grundskola årskurs 1-3.

Verksamhetsidé

Vår verksamhetside´ är att utveckla och förmedla kunskap i en samlad skolform med Reggio Emilias pedagogiska filosofi.
En pedagogisk filosofi som bygger på en kunskapssyn där barnet står i fokus och där pedagogerna är medforskare i ett utforskande och experimenterande arbetssätt.
En verksamhet som indelas utifrån barnens behov, intressen och intellektuella nivå.
Kunskap är något personligt. Barnen på Via Emilia får genom dess arbetsmetoder ett speciellt förhållningssätt till kunskap. De får redskap att på ett aktivt sätt söka kunskap och möjlighet att bearbeta och uttrycka sig på många olika sätt.
Detta kräver ett arbetslag med pedagoger som samarbetar över åldersgränserna för att se helhet och utveckling. Att man som pedagog observerar, reflekterar och dokumenterar sitt förhållningssätt och tydliggör inlärningsprocessen. Att göra barnens arbete och kunskapsskapande tydligt för dem själva och skapa ett reflekterande arbetssätt där man tillvaratar och bygger vidare på beprövade erfarenheter.

Verksamhetsindelning:

Förskolan har 21 barn
Förskoleklassen 12 barn
Skolklassen 29 barn
Totalt är det 60 barn läsåret 2003/2004
Fullt utbyggt kommer verksamheten ha 68 barn 2005/2006
På förskolan arbetar tre pedagoger (förskollärare) och bland skolbarnen arbetar fyra pedagoger (förskollärare/fritidspedagoger)
Samt två grundskollärare.
Verksamheten är godkänd av Utbildningsförvaltningen och Skolverket i Stockholm.
Förskola Skola Via Emilia knoppade av från den kommunala verksamheten juli 2002, bildade en ekonomisk förening ett personalkooperativ och startade i egen regi HT 2002 i Dosthoffska Huset Götgatan 45 ( i Björns Trädgård)
Telefon: 508 13 101 e-post: viaemilia@telia.com hemsida: www.viaemilia.se

Dagis


Skola

Förskoleklassen 12 barn
Skolklassen 29 barn

Föräldrarådet

Den 28/10 hade vi möte och kom fram till en massa bra saker
Läs mer om detta under

  • Föräldraråd